โครงการคุ้มครองสิทธิเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ (SCPP)

        ที่ทำงานด้านสถานะบุคคล 7 องค์กร ในเขตภาคเหนือตอนบน 5 จังหวัด คือเชียงใหม่,เชียงราย,พะเยา,แม่ฮ่องสอนและตากเพื่อร่วมกันขจัดปัญหาสถานะบุคคล ผลกระทบที่มีต่อคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติคนพิการและการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและร่วมผลักดันปัญหาเข้าสู่นโยบายของภาครัฐนำไปสู่การพัฒนา
ให้เป็นบุคคลที่มีสถานะถูกต้องตามกฎหมาย

วิสัยทัศน์
        คนไร้รัฐไร้สัญชาติ และคนพิการได้รับการสำรวจเข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎร
และได้รับการคุ้มครองสิทธิตามสถานะ นำไปสู่การพัฒนาให้มีสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมาย


1. เพื่อสำรวจข้อมูลเด็กไร้รัฐ ไร้สัญชาติและกลุ่มคนพิการ ในพื้นที่เป้าหมาย 20 อำเภอ 5 จังหวัด และมีข้อมูลบุคคลที่สามารถจำแนกตามข้อเท็จจริง เป็นไปตามระบบข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง นำไปสู่การพัฒนาให้ได้มีสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมาย

2. เพื่อคุ้มครองเด็ก กลุ่มคนพิการ และครอบครัวคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะสิทธิทางการศึกษา, สิทธิการรักษาสุขภาพ

3. เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการเป็นคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และคนพิการ ต่อรัฐบาลไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน ประชาคมโลก ให้มีนโยบายความร่วมมือในการป้องกัน แก้ไขปัญหาของคนไร้รัฐไร้สัญชาติและแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย
 


เด็กและครอบครัวคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ คนพิการในพื้นที่นำร่อง 5 จังหวัด ได้แก่

1. เชียงราย
อ.เมือง, อ.แม่จัน, อ.แม่ฟ้าหลวง, อ.เชียงของ, อ.เชียงแสน, อ.แม่สรวย, อ.แม่สาย, อ.เวียงป่าเป้า
อ.เวียงแก่น
2. เชียงใหม่
อ.เมือง, อ.เวียงแหง, อ.แม่อาย และ อ.แม่แตง
3. พะเยา
อ.เชียงคำ, อ.ปง และ อ.ภูซาง
4. แม่ฮ่องสอน
อ.แม่สะเรียง, อ.สบเมย
5. ตาก
อ.ท่าสองยาง
เป้าหมาย
กิจกรรม
วิสัยทัศน์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
พื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัด ในเขตภาคเหนือตอนบน
คณะกรรมการโครงการ
 
   
 

คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติฯสภาทนายความ
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยนชนแห่งชาติ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
กรมการปกครอง
สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณะนิติศาสตร์ อาคารผู้วินิจฉัย มหาวิทยาลัยพายัพ
โครงการพัฒนาสถานภาพและคุ้มครองสิทธิเด็กไร้รัฐและเด็กไร้สัญชาติในประเทศไทย
อาจารย์แหวว
มูลนิธิกระจกเงา จ.เชียงราย
 
 

โครงการคุ้มครองสิทธิเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ

7/4 ถนนต้นขาม2 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์/โทรสาร : 053-245960 Email : scpp_th@hotmail.com

 
  SUPPORT BY
     
ติดตามการใช้งานด้วย เริ่มวันที่ 1/11/2555