ทำเนียบอาสาสมัครชุมชน SCPP2

                           ทำเนียบอาสาสมัครชุมชน SCPP 2  ( อบรม วันที่ 26-27 กพ.2559 )
ชื่อ - สกุล ที่อยู่ติดต่อ เบอร์โทร
นางวิไลวรรณ  สุดแดนไพร DCCN 1  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 095-6879334
นายทวี  ม่อนจองตระกูล DCCN 1  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 097-9253280
นาย สิงห์คำ    ใฝ่เวลาดี           ม.7  ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 081-1440496
นาย สุรชาติ  ม.4  ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 093-2651693
น.ส. ขวัญใจ    เพ็ญผุดผ่อง  ม.4 ต.แม่สวด อ.สบเมย  จ.แม่ฮ่องสอน 061-3037429
นายกษมา  วนาเฉลิมทูล 154 ม.2  ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 083-3355292
นางสาวอัญชลี  นานเปา  154 ม.1  ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง  จ.ตาก 093-0390523
นางสาวกรรนิกา   154  ม.2 ต.แม่สอง  อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 090-4544042
นายแสง  แสงยาอรุณ (มูลนิธิ พปส.) 081-7062092
นางตรีลดา  แสงยาอรุณ (มูลนิธิ พปส.) 089-5560858
น.ส.สายชล  แซ่ว่าง (มูลนิธิ พปส.) 084-3658104
นายเยียปาว  แซ่ซ่ง   123 ม.11 ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 089-5394013
นายไซ  แซ่ซ่ง  123 ม.11 ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 086-1932558 
น.ส.ศรัณย์พร  แซ่หอ  ม.11 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 083-0959492
น.ส.นาสือ  เซกาฟู  111 ม.7 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 093-1546190  
นายสัญญา  แซ่เฮ่อ  ม.9 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 084-804-6839
นายเกียรติศักดิ์ เครือน้อย  ม.14 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 084-3634170
นายวีระ  อยู่รัมย์ มูลนิธิกระจกเงา 089-5552256
นายนิลาศ  เขียวแก้ว มูลนิธิกระจกเงา 081-7654688
นางสาวอรกัญญา  สุขรัตน์ มูลนิธิกระจกเงา 086-1816195
นายกิตติกร  มาฟู มูลนิธิกระจกเงา 082-1834420
นายจ๋าเน้ง  แซ่วื่อ บ้านกะแล  หมู่ 7  ต.แม่เปา  อ.พญาเม็งราย  จ.เชียงราย 082-8929439
นายวิทวัส  วงศ์ศิริจินดา บ้านกะแล  หมู่ 7   ต.แม่เปา  อ.พญาเม็งราย  จ.เชียงราย 082-1863106
นายสุธี  เบเช บ้านรวมมิตร   บ้านเลขที่ 74/ช  หมู่ 2 ต.แม่ยาว  อ.เมือง  จ.เชียงราย 062-5519837
นายเบรี่ยไหล  แซ่วื่อ บ้านกะแล  หมู่ 7   ต.แม่เปา  อ.พญาเม็งราย  จ.เชียงราย 086-891077
นายวาเย้ง  แซ่ว้า บ้านกะแล เลขที่  148  หมู่ 7   ต.แม่เปา  อ.พญาเม็งราย  จ.เชียงราย 084-8940412
นายสมพร  วื่อวัฒนกุล บ้านกะแล  หมู่ 7   ต.แม่เปา  อ.พญาเม็งราย  จ.เชียงราย 093-1655046
นางสุนีพร  หลีจา (มูลนิธิ พชภ.)  081-9524173
นางสาวเฉลิมศรี  อารีย์ (มูลนิธิ พชภ.)  062-4866502
นายจัน  นามจาย 369/ช ม.1 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 061-3529877
นายสามารถ  สุวรรณ 2 ม.13 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 086-0914846
นางสาวหมี่โอะ  มาเยอะ 0/89 ม.5 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 094-7178525
นางสาว อำภร  อ้ายซาง 172 ม.5 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 097-9688303
นายยอด  ขวานทอง 16 ม.5 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 089-5568901
นายตาฝะ  จองติ 67 ม.1 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 089-5576372