กิจกรรมอบรมการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูล SCPP2 อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

19 พ.ย.2558 กิจกรรมอบรมการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูล SCPP 2 ให้กับเจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาเครือข่ายเด็กและชุมชน DCCN อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
Monday, November 23, 2015