กิจกรรมอบรมการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูล SCPP2 เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.2558 อบรมเจ้าหน้าที่ในโครงการคุ้มครองสิทธิเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ ระยะที่ 2 ณ สำนักงาน SCPP เชียงใหม่
Monday, November 23, 2015