ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการพลเมืองพลเมืองท้องถิ่น" 24 กันยายน 2558 ณ โบสถ์คริสเตียนบ้านแม่แพะ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

 
ศูนย์พัฒนาเครือข่ายเด็กและชุมชน DCCN 
จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการพลเมืองพลเมืองท้องถิ่น" ให้กับผู้นำชุมชน อบต. ในเขตตำบลเสาหิน 
Thursday, September 24, 2015