มท.กำชับทุกจังหวัดเร่งแก้ปัญหาเด็กไร้สัญชาติ

Primary tabs

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง (ปค.) ได้ประมวลผลข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์ของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย เพื่อแยกบัญชีรายชื่อเด็กนักเรียนไร้สัญชาติที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล ทะเบียนราษฎร์ ให้จังหวัดแจ้งสำนักทะเบียนทุกแห่งในเขตพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งผลการดำเนินงานโครงการกำหนดสถานะให้แก่บุคคลไร้สัญชาติ มีจำนวนนักเรียนและนักศึกษาทั่วประเทศที่ยังไม่มีสัญชาติไทยหรือสถานะบุคคล จำนวน 69,670 ราย ปรากฏว่ามีผู้มีคุณสมบัติได้รับสัญชาติไทย จำนวน 19,794 ราย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยจึงได้ส่งรายชื่อดังกล่าวไปให้สำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น ตรวจสอบ รายชื่อ และติดต่อบุคคลที่มีอยู่ในพื้นที่อีกครั้งว่ายังอยู่ในพื้นที่หรือไม่ และให้มายื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทยต่อเจ้าพนักงาน ขณะที่จากการดำเนินที่ผ่านมาพบว่ายังมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อาทิ การขาดความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และไม่กล้าที่จะดำเนินการ เนื่องจากเกรงว่าจะกระทำผิดขั้นตอน กระทรวงมหาดไทยจึงมีหนังสือแจ้งให้ทุกจังหวัด

กำชับและทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดส่วนใหญ่ที่มีกลุ่มเป้าหมาย

ไม่ถึง 1,000 ราย ควรเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน

 

นายกฤษฎา กล่าวอีกว่า สำหรับจังหวัดที่มีกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก เช่น จ.ตราด ราชบุรี แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี เชียงราย และเชียงใหม่ ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลเรื่องนี้ด้วยตนเองอย่างใกล้ชิด รวมถึงกำชับนายอำเภอ นายทะเบียนอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นที่มีเด็กและเยาวชนไร้สัญชาติ

อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้เอาใจใส่และให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามโครงการฯ อย่างจริงจัง เนื่องจากเป็นงานที่กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญและต้องเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะ

บุคคลให้แก่เด็กและ เยาวชนที่กำลังศึกษาเล่าเรียน ซึ่งเป็นงานที่มีส่วนสนับสนุนงานตามโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร หากอำเภอใดมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตรากำลัง ความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ หรือเรื่องอื่นๆ ขอให้แจ้งขอรับการสนับสนุนมายังกระทรวงมหาดไทยซึ่งพร้อมสนับสนุนแก้ไขปัญหาในทุกๆด้าน.   

 

แหล่งที่มา : http://www.dailynews.co.th/politics/385230