ตารางวิเคราะห์สัญชาติไทย

ตารางวิเคราะห์สัญชาติเบื้องต้น

ตารางนี้ อ้างอิงมาจาก กรมการปกครองซึ่งข้อมูลบุคคลที่อยากรู้ว่า ตนเองมีสถานะบุคคลเป็นอย่างไร สามารถขอสัญชาติไทยได้หรือไม่ สามารถที่จะ นำข้อมูลที่มีอยู่ของตนเอง และข้อมูลของ พ่อและแม่ มาตรวจสอบดู ซึ่งบอกได้ว่า ท่านสามารถขอสัญชาติไทยได้หรือไม่